Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft tot doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de eindgebruiker te versterken.

Het wetsvoorstel bevat zowel een publiekrechtelijke als een privaatrechtelijke component. Publiekrechtelijk wordt de Woningwet gewijzigd waarbij een nieuw systeem van kwaliteitsborging wordt geïntroduceerd. Met als uitgangspunt dat de markt geacht wordt zelf in te staan voor de door kwaliteit die ze realiseert (met name opgenomen in het Bouwbesluit). Privaatrechtelijk worden er wijzigingen in Boek 7 van het BW doorgevoerd. Waarbij met name de waarschuwingsplicht en aansprakelijkheid na oplevering voor uitvoerende partijen behoorlijk wordt aangescherpt.

Tijdens de training komt onder andere aan de orde:

 • welke bouwactiviteiten bouwbesluittoetsvrij worden;
 • uitleg over drie verschillende gevolgklassen die stapsgewijs onderworpen worden aan het nieuwe stelsel, waarbij kwaliteitsborgers met behulp van instrumenten voor kwaliteitsborging de bouwkwaliteit gaan toetsen;
 • gevolgen voor de vergunningaanvraag:      
  • aanstellen van de bouwer
  • kiezen van een juist instrument voor borgen kwaliteit        
  • aanstellen en taken van de kwaliteitsborger;
 • samenstelling dossier bevoegd gezag; 
 • wijzigingen voor uitvoerende partijen opgenomen in boek 7 Burgerlijk Wetboek:
  • aanscherpen waarschuwingsplicht fouten ontwerp
  • aansprakelijkheid voor gebreken die bij oplevering niet ontdekt zijn
  • financiële zekerheid 
  • aanleveren opleverdossier.
error: Inhoud is beschermd.