4.3.1 Voorschriften plofconstructie

Op grond van de huidige wet- en regelgeving dient bij een ruimte waarin zich een of meer gastoestellen bevinden, rekening gehouden te worden met een gasexplosie in die ruimte (met name NEN 8700 aangestuurd door het Bouwbesluit). Daarom moet de bouwkundige constructie zodanig zijn, dat bij een gasexplosie geen voortschrijdende instorting van (delen van) het gebouw plaatsvindt. Dit betekent dat óf de omwanding van stookruimten constructief hieraan moeten voldoen dan wel een separate voorziening tot drukontlasting (plofwand) aanwezig moet zijn. Bij inpandige stookruimten en in het bijzonder bij stookruimten geheel onder maaiveld gelegen, is het aanbrengen van zo’n voorziening veelal niet mogelijk.

Evident is dat bij nieuwbouw maatregelen moeten worden getroffen. Vraag is of dit ook in een bestaand gebouw of bij het vervangen van ketels van toepassing is indien een dergelijke plofvoorziening niet aanwezig is.
Zie hiertoe NEN 8700 hoofdstuk 4.4 Buitengewone belastingen.
Indien de kosten niet significant afwijken van die welke bij nieuwbouw worden gemaakt, zal de constructie bestand moeten zijn tegen de buitengewone belasting. Ook indien het effect van een buitengewone belasting bijzonder groot is en maatschappelijk niet aanvaardbaar, moet met die buitengewone belasting rekening zijn gehouden.

Voor de beoordeling van de weerstand tegen buitengewone belastingen mag de werkelijke toestand of de te treffen maatregel worden afgewogen tegen de relatieve kosten (proportionaliteitsbeginsel) van de hogere mate van veiligheid. Eenvoudige maatregelen die het risico significant kunnen beperken moeten altijd zijn genomen.
Overwegingen die daarbij een rol moeten spelen:

  • Locatie van de gasgestookte ruimte;
  • Gebouwfunctie: (publiekstoegankelijk, al dan niet veel mensen tegelijkertijd aanwezig);
  • Mogelijkheid om een eventuele ontlastopening te maken;
  • Mogelijkheid om eventueel de gasgestookte ruimte te verplaatsen.

Indien er geen bouwkundige oplossingen mogelijk zijn kan nog conform de Eurocode berekend worden of de constructie opgewassen is tegen de explosiebelasting. Andere mogelijkheid is om een beroep te doen op de gelijkwaardigheidsbepaling opgenomen in het bouwbesluit (artikel 1.3). Met name toepassen van gaslekdetectie waarmee de gastoevoer tijdig wordt afgesloten.

Om een succesvol beroep te kunnen doen op gelijkwaardigheid moet gedacht worden aan de volgende eisen:

  1. middels gasdetectie een veilige opstelplaats voor het stooktoestel dan wel de stooktoestellen te realiseren;
  2. de ruimte waarin de opstelplaats van het stooktoestel dan wel de stookstellen is/zijn gelegen, uit te voeren als stookruimte (als brandcompartiment);
  3. de signalering van de gasdetectie zo mogelijk te koppelen op de eventueel aanwezige brandmeldinstallatie.
  4. een verklaring van gelijkwaardigheid afgegeven door een onafhankelijke partij (bijv. SCIOS gecertificeerde installateur, niet zijnde de installateur die het aangelegd heeft) te overleggen.
error: Inhoud is beschermd.