Hoofdstuk 14: Veilig werken op het dak

Wanneer moet een werkplek beveiligd worden?
Volgens de Arbo besluit art. 3.16 moet valgevaar worden voorkomen als er gewerkt wordt

  • op 2,5 meter hoogte of meer;
  • bij ieder valgevaar als arbeid wordt verricht op arbeidsplaatsen die in beweging zijn of kunnen komen;
  • als het hoogteverschil kleiner is dan 2,5 meter en er sprake is van risico verhogende omstandigheden waardoor de gevolgen van een val erger worden (bijvoorbeeld bij werken boven water of boven stekeinden en bij de aanwezigheid van verkeer).

Voorschriften ladder

  • ladder moet voldoen aan norm NEN2484;
  • de ladder moet gekeurd zijn (conform VCA**);
  • te gebruiken tot een maximale stahoogte van 7,5 m en reikwijdte van 1 m; voor trappen geldt een hoogte van 3,5 m.;
  • het gebruik van een ladder is niet toegestaan bij transport van zware voorwerpen zwaarder dan 10 kg;
  • niet in combinatie met het gebruik van hogedrukreinigers, koevoeten en dergelijke;
  • maximale tijd werkzaamheden 6 uur per project of 2 uur per persoon verspreid over een werkdag.

Werkzaamheden op daken onder de volgende voorwaarden:
Indien het werken zich beperkt tot werklocaties op 4 meter van de dakrand of meer, volstaat het aanbrengen van een markering op 4 meter van de dakrand.

Foto 1: markering 4 m van dakrand

Indien het werken beperkt blijft tot werklocaties op 2 meter van de dakrand of meer, is het voldoende een flexibele afzetting op 2 meter van de dakrand aan te brengen.

Foto 2: flexibele afzetting op 2 m van dakrand

Indien men werkt binnen 2 meter van de dakrand, dienen vaste valbeperkende voorzieningen aan de dakrand geplaatst te worden, zoals leuningwerk of een borstwering van tenminste 1 meter hoog. De dakrand moet aan weerszijden van de toegang over een lengte van 4 meter voorzien zijn van een hekwerk of leuning van tenminste 1 meter hoog en de overstap van een ladder naar het dak moet veilig zijn.

Foto 3-5: valbeperkende voorzieningen binnen 2 m van dakrand

Wie moet de voorzieningen treffen?
Gebouweigenaren zijn als opdrachtgever medeverantwoordelijk voor valgevaar bij onderhoud op het dak. De opdrachtgever, dient zorg te dragen dat de aannemer in staat is om veilig te werken, door ofwel veiligheidsvoorzieningen te bieden, dan wel de door de aannemer in de offerte aangeboden veiligheidsmaatregelen te betalen. Steeds meer opdrachtgevers realiseren zich hun medeverantwoordelijkheid en laten zelf permanente veiligheidsvoorzieningen aanbrengen om steeds terugkerende kosten van verplichte valbeveiligingen te besparen. Of dit raadzaam is, is uiteraard afhankelijk van de jaarlijkse kosten om per activiteit de vereiste veiligheidsmaatregelen te treffen en de kosten voor het treffen van permanente voorzieningen.

Let op!

Voorzieningen die aangebracht moeten worden zijn niet vergunningsvrij.

Gelet op het Besluit omgevingsrecht (bijlage 2, artikel 2) is alleen vergunningsvrij het plaatsen van een afscheiding tussen balkons of dakterrassen (lid 9).

Ook gelet op de voorziene wijzigingen met de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving (opvolger Bouwbesluit) zal er bij het voorschrijven van hekwerken, bijvoorbeeld aan te brengen op gebouwen terdege rekening mee moeten worden gehouden dat de gemeente een vergunning (lees met name toets welstand) kan verlangen.

error: Inhoud is beschermd.